Simbionix ANGIO MENTOR Suite™

  • Kod: SX AM Suite
  • Poleć produkt

Symulator ANGIO Mentor umożliwia praktyczne ćwiczenie procedur wewnątrznaczyniowych przeprowadzanych pod kontrolą aparatury rentgenowskiej w pracowni hemodynamicznej, sali zabiegowej i sali operacyjnej, podczas rozległej i kompletnej wirtualnej symulacji. Zapewnia on pełne indywidualne i zespołowe rozwiązanie treningowe dla ćwiczących na wszystkich poziomach zaawansowania oraz w różnych dyscyplinach, włączając kardiologię interwencyjną, radiologię naczyniową i interwencyjną, chirurgię naczyniową, chirurgię klatki piersiowej, elektrofizjologię, neuroradiologię interwencyjną, neurochirurgię oraz chirurgię urazową. 
Zastosowanie unikalnej technologii umożliwia realistyczną wizualizację anatomii oraz pracę instrumentariów. Połączenie tej technologii z zaawansowanym systemem haptycznym dostarcza wizualnej i dotykowej informacji zwrotnej, która realistycznie naśladuje wygląd i odwzorowuje odczucie realistycznej interwencji wewnątrznaczyniowej. 
Stałe opracowywanie nowych treści i aktualizacja istniejących modułów o nowe procedury i urządzenia, umożliwia stworzenie najbardziej wartościowego produkt ANGIO Mentor. 
W połączeniu PROcedure Rehearsal Studio™ liczba i różnorodność przypadków staje się nieograniczona. Cechy i korzyści ANGIO Mentor 
Pomieszczenie do angiografii/ pracownia hemodynamiczna/ hybryda symulacji sali operacyjnej 
- tworzenie w czasie rzeczywistym ciągłej fluoroskopii, mapy, obrazowania CINE oraz DSA 
- symulacja ramienia C oraz poruszanie stołem pacjenta za pomocą panelu kontrolnego 
- możliwość przechowywania i przeglądania obrazów/sekwencji 
- nauka i ćwiczenie poszczególnych etapów procedury 
- zapoznanie się z różnymi anatomiami również tymi trudnymi i rzadkimi, które mogły nie wystąpić podczas szkolenia bez użycia tego symulatora 
- poprawa umiejętności technicznych i wydajności 
- możliwość zastosowania różnorodnych narzędzi diagnostycznych i urządzeń stosowanych w kardiologii interwencyjnej 
- popełnianie błędów i radzenie sobie z komplikacjami w czasie rzeczywistym 
- poprawa umiejętności obrazowania oraz bezpieczeństwa podczas użycia sprzętu RTG 

Zarządzanie pacjentem 
Korzystanie z ANGIO Mentor skutkuje wyższym poziomem umiejętności specjalistycznych, co pozwala na zapewnienie pacjentom lepszej opieki.

- panel leków zawiera leki na nadciśnienie, antykoagulanty oraz środki trombolityczne 

- monitor parametrów życiowych i monitor EKG odzwierciedlają komplikacje lub reakcję na podane leki 
Wizualizacja ECHO umożliwia śródoperacyjną strukturalną i funkcjonalną ocenę serca w czasie rzeczywistym. Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE) oraz echokardiografia przezprzełykowa (TTE) oraz badanie dopplerowskie zostały włączone do kilku modułów kardiologicznych. 

Pomoce edukacyjne 
- widok struktur anatomicznych w 3D- umożliwia ćwiczącym pracę bez fluoroskopu, aby ułatwić im zapoznanie się z anatomią 
- Wirtualny trener- przeprowadza ćwiczącego przez procedurę poprzez wiadomości i ostrzeżenia 
- samouczek z instrukcją wykonywania ćwiczenia krok po kroku 
Obserwacja i ocenianie ćwiczących 
- dziennik procedur wykrywa i zapisuje wszystkie czynności użytkownika – użyte narzędzia, podanie kontrastu, obrazowanie, podawanie leków, zmiany hemodynamiczne oraz komplikacje 
- pełny raport z ćwiczenia przechwytuje i rejestruje obiektywne parametry: odpowiedni dobór i praca z narzędziami, błędy, komplikacje, kontrastowanie i obrazowanie. 

Program nauczania ANGIO Mentor 
Program nauczania uwzględniający symulator pełni ważną rolę w sukcesie centrów szkoleniowych i nauczaniu rezydentów. Liczba publikacji demonstruje ważność programu nauczania opartego na wirtualnej rzeczywistości oraz sugerują, że dzięki takiemu treningowi zmniejsza się ilość błędów podczas prawdziwych procedur chirurgicznych. 
Producent Systemów 3D we współpracy z kluczowymi liderami w edukacji medycznej oraz programów treningów wewnątrznaczyniowych stworzyli dobrze przemyślany program nauczania. Dzięki temu symulator służy jako narzędzie do uczenia się. Program nauczania ma zwiększyć motywację uczącego się poprzez przyjemne, efektywne i wydajne zdobywanie nowych umiejętności. Program nauczania ANGIO Mentor jest odpowiedni dla różnych specjalizacji włączając procedury wewnątrznaczyniowe takie jak radiologia interwencyjna, chirurgia naczyniowa, kardiologia interwencyjna oraz chirurgia klatki piersiowej. 
- program treningowy interwencji naczyń obwodowych 
- program treningowy interwencji wewnątrznaczyniowej aorty 
- Neurovascular Interventions Training Curriculum 
- program treningowy symulacji podstawowej kardiologii ogólnej 
- program treningowy podstawowych umiejętności elektrofizjologii serca

Platformy ANGIO Mentor 
Rodzina produktów ANGIO Mentor jest doskonałym przykładem naszego zaangażowania dla zapewnienia elastycznych i ekonomicznych rozwiązań dla szerokiego zakresu ustawień. Każda wersja naszego oprogramowania jest kompatybilna z naszymi platformami włączając PROcedure Rehearsal Studio. 

Zestaw ANGIO Mentor 
Tworzy realistyczne środowisko pracowni hemodynamicznej i angiograficznej z pełnowymiarowym manekinem, dużym monitorem fluoroskopu/ parametrów życiowych- idealny do prowadzenia szkolenia zespołów interdyscyplinarnych. 
System umożliwia wprowadzenie narzędzi w 5 opcjonalnych punktach dostępu i został opracowany uwzględniając ergonomię umożliwiając regulację wysokości oraz pozycjonowanie panelu kontrolnego ramienia C. 
Wykorzystanie klinicznego ramienia C w środowisku symulacyjnym jako element opcjonalny, pozwala kreować bardziej realistyczne środowisko i umożliwić prowadzenie pracy zespołowej podczas procedur wewnątrznaczyniowych. W tej konfiguracji fizyczna rotacja ramienia C jest odzwierciedlana zarówno w obrazie fluoroskopu jak i wirtualnym monitorze symulatora ramienia C. 


Biblioteka modułów ANGIO Mentor 

Stale rozbudowywana biblioteka modułów ANGIO Mentor zawiera interdyscyplinarne, wewnątrznaczyniowe procedury przeprowadzane w sali zabiegowej, pracowni hemodynamicznej lub sali operacyjnej. Moduły te zostały stworzone przy współpracy z wiodącymi lekarzami. Rozwój ANGIO Mentor jest ciągły- stale dodawane są nowe przypadki a istniejące moduły są aktualizowane, co umożliwia utrzymanie aktualności systemu. 
Biblioteka modułów umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności, które są podstawą rozwoju pewności i biegłości przeprowadzania różnorodnych technik i procedur wewnątrznaczyniowych. Biblioteka zawiera ponad 23 różne wewnątrznaczyniowe procedury, a ponad 158 unikalnych przypadków zapewnia dużą różnorodność modułów zaawansowanych procedur. Biblioteka ANGIO Mentor zapewnia bardziej realistyczne możliwości treningowe o wyższej jakości niż pozostałe wewnątrznaczyniowe symulatory dostępne w tej chwili na rynku. Poprzez dołączenie innowacyjnego PROcedure Rehearsal Studio liczba i różnorodność przypadków staje się nieograniczona. 

Dostępne moduły do wyboru*: 

1. Moduł ostrego udaru niedokrwiennego 

Umożliwia lekarzom (neuroradiologom, neurochirurgom, neurologom) leczenie wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego, w którym do usuwania skrzepu wykorzystuje się mechaniczny przyrząd do trombektomii (stent retriever). 
Patofizjologiczną podstawą ostrego udaru niedokrwiennego jest zamknięcie światła naczynia wewnątrzczaszkowego, zator lub miejscowa skrzeplina zmniejszające przepływ krwi do dolnej częśći mózgowia. W ciągu pierwszych 3-4,5 godzin po wystąpieniu udaru pacjenci są poddawani leczeniu farmakologicznemu (środek trombolityczny), w celu rozpuszczania skrzepu. 

U pacjentów, u których terapia lekiem trombolitycznym nie powiodła się lub są do niej przeciwwskazania, poddawani są procedurze endowaskularnej trombektomii, podczas której usuwa się skrzep. 
Symulowane kroki procedury: 
- przeprowadzenie diagnostycznej angiografii i lokalizacja zatoru 
- wprowadzenie mikrocewnika poza skrzep, aby ocenić lokalizację dalszego końca skrzepu 
- pozycjonowanie i umieszczenie stentu (stent retriever) za skrzepem 
- wyciągnięcie skrzepu podczas wykonywania aspiracji i napełnienie cewnika balonowego

2. Moduł migotania przedsionków- ablacja (TSP & AF ) 

Moduł umożliwia ćwiczenie postępowania podczas migotania przedsionków (AF) wykorzystując izolację żył płucnych. 
Umożliwia to ćwiczenie dwóch technik ablacji – krioablację i ablację RF. Komplikacje zagrażające życiu takie jak wysięk osierdzia, przebicie aorty i uszkodzenie nerwu mogą wystąpić w wyniku działań kursanta lub mogą być wyzwolone przez instruktora. Moduł zawiera realistyczny sygnał EP, który umożliwia ćwiczącym interpretację stopnia izolacji żyły płucnej w czasie rzeczywistym.

3. Moduł wymiany zastawki aortalnej (TAVI)

Ten moduł umożliwia praktykę przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej (TAVI) w leczeniu zwężenia oraz niewydolności zastawki aortalnej. 

Kroki procedury: 
- wprowadzenie cewnika typu pigtail do opuszki aorty 
- znalezienie optymalnego rzutu dla wizualizacji płaszczyzny pierścieniowej 
- pomiar gradientu ciśnienia przed i po zabiegu 
- wprowadzenie sztywnej prowadnicy do lewej komory 
- przeprowadzenie wolnej/szybkiej stymulacji i walwuloplastyki zastawki aortalnej 
- pozycjonowanie i dokładnie umieszczenie bioprotezy zastawki aortalnej 

Cele kształcenia: 
- ćwiczenie kroków proceduralnych TAVI 
- zarządzanie i planowanie interwencji na zróżnicowanych anatomiach i patologiach pacjenta 
- nauka poprawnego dobierania bioprotezy zastawki aortalnej 
- postępowanie podczas wystąpienia komplikacji

4. Moduł zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz zamykania przetrwałego otworu owalnego (PFO) 

Ten innowacyjny moduł umożliwia lekarzom ćwiczenie naprawy przegrody przedsionkowej serca u pacjentów cierpiących na ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO). 
Składa się z różnorodnych przypadków zawierających różne patologie ASD oraz PFO takie jak: PHO z długim kanałem, PFO utworzone przez grubą przegrodę wtórną, PFO oraz ASD z nadmieną ruchomością przegrody międzyprzedsionkowej, ASD z brakiem rąbka aortalnego. 

Moduł zapewnia również możliwość ćwiczenia: 
- pomiaru patologii ASD/PFO poprzez nadmuchiwanie balonika, celem dopasowania odpowiedniego rozmiaru okudlera 
- nawigacja wewnątrz wewnętrznych struktur serca z ICE (wewnętrzną echokardiografia) lub TEE (echokardiografia przezprzełykowa), celem znalezienia otworu i zastosowania na nim okludera 
- wykonanie badania Dopplera 
- umieszczanie narzędzi, celem usunięcia wady 
- wycofanie umieszczonego urządzenia.

5. Moduł aterektomii 

Moduł umożliwia lekarzom ćwiczenie technik aterektomii w leczeniu zwężenia tętnicy udowej powierzchownej (SFA) oraz tętnic podkolanowych. Symulowane narzędzia do aterektomii posiadają cewnik do aterektomii oraz system rotabulacji. Ćwiczący może operować uchwytami i otrzymuje dotykowy feedback i słyszy dźwięki wiercenia podczas procesu usuwania płytki miażdżycowej (debulking), co sprawia, że szkolenie jest bardzo realistyczne. 
Komplikacje podczas przeprowadzania procedury takie jak perforacja i dysekcja mogą wymagać podjęcia dodatkowych działań ze strony ćwiczących. 
Moduł zawiera 6 wirtualnych przypadków, reprezentujących różne umiejscowienie, stopień oraz długość stenozy.

6. Moduł umiejętności podstawowych w interwencjach wewnątrznaczyniowych 

Moduł podstawowych umiejętności wewnątrznaczyniowych uwzględnia rosnące potrzeby utrwalania podstawowych umiejętności wewnątrznaczyniowych wymaganych u lekarza klinicysty do przeprowadzania procedur endowaskularnych. Moduł jest specjalnie przygotowany dla lekarzy z małym doświadczeniem umożliwiając im ćwiczenie w zakresie umiejętności i technik manipulacji cewnikami. 
Moduł składa się z zadań w otoczeniu nie anatomicznym oraz w anatomicznym modelu naczyniowym, aby zapewnić bezpieczne otoczenie poza laboratorium kardiologicznym/ salą operacyjną, w którym można ćwiczyć umiejętności wymagane do wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych. 

Moduł jest zaprojektowany dla lekarzy różnych specjalizacji takich jak: 
- chirurgia naczyniowa 
- kardiologia interwencyjna 
- radiologia interwencyjna 
- neuroradiologia interwencyjna 
- neurochirurgia 
- chirurgia klatki piersiowej 

Cele kształcenia: 
- opanowanie użycia i manipulacji narzędziami wewnątrznaczyniowymi zarówno w ustawieniach nieanatomicznych i anatomicznych 
- obeznanie się z prowadnicami o różnych średnicach/krzywych oraz różnymi kształtami główki cewnika 
- opanowanie manipulacji cewnikiem 
- opanowanie stabilizacji systemów cewników 
- opanowanie wykonywania arteriografii selektywnej i arteriografii nieselektywnej 
- ćwiczenie cewnikowania w sposób odwrotny na różnych rodzajach łuków aortalnych 
- ćwiczenie selektywnego cewnikowania różnych odgałęzień trzech naczyń 
- ćwiczenie nawigacji w górę i dół w różnych typach rozwidleń aorty 
- ćwiczenie nawigacji w obszarze o wysokiej krętości 
kaniulacja stent-graftu przez przeciwległe ujście przy użyciu kątowego cewnika i przewodu 
- ćwiczenie uzyskiwania mapy oraz korzystania z niej 
- ćwiczenie poprawnego pozycjonowania ramienia C dla optymalnej wizualizacji

7. Moduł poniżej kolana (BTK) 

Moduł umożliwia lekarzom praktykę diagnostyki leczenia wewnątrznaczyniowego krytycznego niedokrwienia kończyny, skupiając się na rekanalizacji chronicznej całkowitej okluzji żył poniżej kolana (CTO). 
Umożliwia użycie wewnątrznaczyniowych metod rewaskularyzacji, włączając zstępujący dostęp udowy, technikę eskalacji wire, bezokrywowy dostęp wsteczny od strony stopy, wsteczne usuwanie przewodem wewnątrz światła naczynia jak również podśródbłonkowe. 
Różnorodne wirtualne przypadki prezentują różną lokalizację okluzji, stopień sztywności i długość. Szeroki wachlarz narzędzi takich jak przewody CTO z różnymi obciążeniami końcówek, przewody hydrofilowe, możliwe wykorzystanie cewników i baloników angioplastycznych. 
Po ustawieniu cewnika wzdłuż okluzji, ćwiczący może wykonać angioplastykę balonikową i ocenić rezultat za pomocą angiogramu. Podczas procedury ćwiczący może ćwiczyć postępowanie w wyniku komplikacji, takich jak perforacja czy dysekcja. 
Użytkownicy ANGIO Mentor Suite mają możliwość wykorzystania ćwiczenia technik wstecznych poprzez dostęp od strony stopy. 

8. Moduł podstawowych umiejętności kardiologicznych 

Ten unikalny moduł umożliwia rezydentom kardiologicznym naukę, ćwiczenie oraz nabieranie doświadczenia w podstawowych umiejętnościach cewnikowania kardiologicznego, które są częścią kardiologicznego programu treningowego. 
Zadania są zbudowane w sposób dydaktyczny i samodzielny. Każdy przypadek umożliwia ćwiczenie różnych umiejętności wymaganych jako element podstawowego treningu kardiologicznego. 

Cele kształcenia: 
- nauka i ćwiczenie różnorodnych podstawowych umiejętności kardiologicznych, 
- przeprowadzania diagnostycznej aortografii 
- wstawianie i operacja wewnątrz tętniczą pompką balu (wyłącznie w ANGIO Mentor) 
- przeprowadzanie angiografii lewej komory 
- pomiar frakcji wyrzutowej

9. Moduł interwencji w obszarze tętnicy szyjnej 

Zapewnia trenowanie wszystkich aspektów procedur zakładania stentów w tętnicy szyjnej, włączając umieszczanie urządzenia chroniącego przed zatorem oraz wybór, manipulację i umieszczenie angioplastycznego balonu i stentu. Wyświetlane na monitorze fluktuacje w parametrach życiowych spowodowane są komplikacjami i odpowiedziami baroreceptorów. Mogą one być leczone lekami. Poziom ACT oraz stan neurologiczny pacjenta także może być monitorowany.

10. Moduł interwencji w obszarze mózgu 

Zapewnia lekarzom możliwość ćwiczenia przeprowadzania embolizacji szyi tętniaka wewnątrzczaszkowego i stentowania śródczaszkowego, jak i reagowanie na istotne komplikacje takie jak perforacja tętniaka. Moduł umożliwia przeprowadzanie embolizacji przy użyciu stentu/ balonu oraz leczenie zwężeń. Moduł cechuje innowacyjny i unikalny system rentgenowski EOS (dwupłaszczyznowy). Wirtualni pacjenci zawierają zakres naczyń w obszarze mózgu,różnorodne typy łuków tętnic oraz lokalizacje tętniaków o różnej wielkości i typach szyi.

11. Moduł interwencji w obszarze naczyń wieńcowych 

Zapewnia praktyczny trening cewnikowania serca, przy użyciu cewnika i przewodów, diagnostycznej koronarografii, angioplastyki oraz zakładanie stentów przez dostęp udowy. 
Przeprowadzenie kompletnej przezskórnej interwencji wieńcowej przy nadzorze fluoroskopu, użycie różnorodnych narzędzi interwencyjnych pracowni hemodynamicznej, 
takich jak prowadnice, cewniki diagnostyczne, prowadnice cewników, balony PTCA i stenty, cewniki aspiracyjne i więcej. 
Moduł zawiera różnorodne scenariusze takie jak stabilna dusznica bolesna, ostry zespół wieńcowy, ostry zawał mięśnia sercowego oraz choroba wielonaczyniowa. 
Moduł umożliwia ćwiczenie postępowania w wypadku komplikacji dynamicznych takich jak dysekcja i perforacja, które mogą być odpowiedzią na działania ćwiczącego podczas procedury.

12. Moduł bifurkacji naczyń wieńcowych 

Ten zaawansowany moduł zapewnia praktyczny trening kompleksowego leczenia niewydolności w obrębie bifurkacji za pomocą techniki dwóch stentów. W każdym przypadku ćwiczący może zdecydować jaki sposób leczenia jest najlepszy dla pacjenta, w oparciu o strukturę uszkodzenia rozwidlenia. Praktyczne ćwiczenia zawierają: stentowanie tymczasowe, TAP, technikę Coulott i Crush. Anatomia zawiera LAD, tętnicę okalającą i lewą bifurkację. W niektórych przypadkach dostępne jest obrazowanie IVUS w celu oceny jakości wyniku interwencyjnego. Podczas symulacji ćwiczący może napotkać komplikacje takie jak przesunięcie rozdwojenia. 

Cele kształcenia: 
- nauka identyfikacji gałęzi bocznej i głównej 
- nauka oceny nasilenia stopnia zmian chorobowych 
- praktykowanie algorytmu decyzyjnego- którą z gałęzi leczyć pierwszą? Która technika/ strategia leczenia jest optymalna? 
- nauka i ćwiczenie kroków różnorodnych technik 
- ćwiczenie cewnikowania głównej i bocznej gałęzi 
- ćwiczenie tymczasowej techniki optymalizacji (POT) 
- ćwiczenie wykonywania/umieszczania balonika 
- nauczenie się interpretowania istotnych obrazów IVUS 
- ćwiczenie postępowania podczas komplikacji

13. Moduł dostępu promieniowego naczyń wieńcowych 

Moduł zapewnia doświadczalny trening dostępu promieniowego angiografii wieńcowej i interwencyjnej. 
Moduł zawiera zarówno podstawowe jak i zaawansowane anatomie prezentujące trudność podczas dostępu promieniowego, takie jak kręta tętnica podobojczykowa, wszczepiony bypass (LIMA), pętla ramienna, wąską aortą wstępującą i rozszerzoną aortę wstępującą. Anatomia wieńcowa zawiera prawe i lewe dominujące anatomie wieńcowe z różnymi lokalizacjami uszkodzeń. Ćwiczący może doświadczyć komplikacji podczas dostępu lub interwencji takich jak skurcz, perforacja i zator obwodowy tętnicy dystalnej. 

Cele kształcenia: 
- utrwalenie anatomicznej wiedzy o tętnicy promieniowej/ramiennej 
- ćwiczenie przeprowadzania prawego i lewego dostępu promieniowego do angiografii wieńcowej i interwencji 
- ćwiczenie technik wymaganych przy skomplikowanej anatomii (kręta tętnica podobojczykowa, wszczepiony bajpas (LIMA), pętla ramienna, wąską aortą wstępującą i rozszerzoną aortę wstępującą) 
- ćwiczenie wyboru poprawnego kształtu cewnika wieńcowego przeznaczonego do dostępu promieniowego 
- ćwiczenie bezpiecznego zaangażowania prawego i lewego ujścia tętnicy wieńcowej przy użyciu dostępu promieniowego.

14. Moduł CRM 

Ten wyszukany moduł zapewnia znaczące szkolenie i możliwość praktykowania umieszczenia trzech elektrod (LV, RV, RA). Symulacja została zaprojektowana aby pomóc rozwijać kompetencje interwencji elektrofizjologicznych- realne pomiary i stymulacja. Umożliwia lekarzom radzenie sobie z komplikacjami podczas arytmii. Moduł CRM zapewnia różne realistyczne anatomie zawierające zmiany w ujściu zatoki wieńcowej (np. zastawkę Tebezjusza) i obraz skrzepliny zatoki wieńcowej.

15. Moduł podstawowych umiejętności elektrofizjologicznych 

Ten moduł umożliwia ćwiczenie podstawowych umiejętności elektrofizjologicznych w wirtualnym labiryncie 3D (nie anatomicznym), jak również 3D lub fluoroskopowym modelu anatomicznym. 
Ćwiczący musi manipulować cewnikiem (EP, cewnik mapujący lub cewnik ablacyjny), wykorzystując realistyczny uchwyt, opisane cele, oraz w niektórych zadaniach nawigację cewnika do celu anatomicznego. Po dotknięciu lub opuszczeniu każdego celu, ćwiczący zna swój wynik. 

Cele kształcenia: 
- utrwalenie wiedzy o wewnętrzne anatomii serca istotnej dla elektrofizjologii 
- zdobycie koordynacji ręka-oko 
- trenowanie efektywnego manewrowania cewnikiem i nawigacja dwukierunkowym środowiskiem fluoroskopowym 
- Ćwiczenie operowania na realistycznych uchwytach cewnika EP, cewniku ablacyjnym i cewniku mapującym

16. Moduł EVAR- naprawa tętniaków w aorcie brzusznej 

Umożliwia ćwiczenie wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków w aorcie brzusznej, używając stent-grafów włączając aortografię, precyzyjne umieszczenie stentów rozwidlonych i kontrlateralnych. Ćwiczący może napotkać komplikacje takie jak migrowanie stent-graftu lub przeciek. Anatomia pacjenta zawiera różnorodne rozmiary szyjek i kątów aorty, rozmiary i kierunki tętniaków, wielkość i krętość tętnic biodrowych oraz obecność zwapnień.

17. Interwencja w obszarze tętnicy biodrowej 

Ten moduł zapewnia podstawowy trening wewnątrznaczyniowego leczenia choroby tętnicy obwodowej skupiający się na tętnicy biodrowej wspólnej i tętnicy biodrowej zewnętrznej . 

Moduł zapewnia praktykę w następujących sytuacjach: 
- przeprowadzenie diagnostycznej angiografii 
- technika wstępna lub wsteczna (mieszana) 
- przeprowadzenie angioplastyki i stentowania 
- wybór leków umożliwia kontrolowanie zmian hemodynamicznych i koagulacji 
- przypadek prezentują różnorodne anatomie z różnorodnymi zgięciami aorty a także różnorodną lokalizacją stenozy (biodrowa wspólna, zmiany obustronne lub zewnętrzna tętnica biodrowa). 

Podczas przypadku ćwiczący może napotkać różne komplikacje takie jak dysekcja i perforacja, które mogą być leczone konwencjonalnymi metodami. Alternatywnie instruktor może zaskoczyć ćwiczącego komplikacjami wyzwalanymi ręcznie. 

18. Moduł LAA (zamknięcie uszka lewego przedsionka) 

Moduł ten umożliwia interwencję zamknięcia LAA. Ćwiczący zdobywa doświadczenie w przeprowadzaniu różnych kroków procedury włączając standardowe techniki nakłucia przezprzegrodowego, umieszczenie osłony i rozmieszczenie urządzenia zamykającego. 
Moduł umożliwia wykonanie ultrasonografii w czasie rzeczywistym we wszystkich przypadkach, używanie TEE (echokardiografia przezprzełykowa). Ta metoda Echo wykorzystuje wyspecjalizowaną sondę zawierającą na końcu przetwornik ultradźwiękowy. Umożliwia to obrazowanie i ocenę Dopplerowską, z możliwością nagrywania. 
Czynności przezprzegrodowe mogą być wykonane za pomocą specyficznych widoków TEE do identyfikacji poprawnego umieszczenia igły przed wykonaniem przebijania przezprzegrodowego. Pomiary LAA mogą być przeprowadzone przy pomocy obrazu TEE. Występują komplikacje takie jak punkcja aorty lub wystąpienie wysięku osierdziowego. Dodatkowo jeden z przypadków zawiera komplikację w postaci zatorowości powietrza w tętnicy wieńcowej, którą należy wziąć pod uwagę przy użyciu cewnika aspiracyjnego. 
Moduł zawiera 6 przypadków z różnymi anatomiami LAA i anatomicznymi odmianami dołów owalnych (membrana nakłucia przezprzegrodowego).

19. Moduł przewlekłej okluzji całkowitej (CTO) kończyn dolnych 

Moduł ten umożliwia ćwiczenie całkowitej okluzji korzystając z techniki dysekcyjnego ponownego otwarcia na różnych anatomiach wspólnej tętnicy szyjnej i powierzchownej tętnicy szyjnej. 
Symulowane kroki procedury zawierają formowanie pętli z przewodu, dysekcję naczyń leżących pod błoną za pomocą przewodu i cewnika, używając urządzeń do ponownego wejścia, aby uzyskać dostęp do uzyskania strumienia dystalnego okluzji. Przypadki różnią się złożonością i mogą wymagać specjalnych manewrów do zaawansowanych urządzeń nawrotowych/ ponownego wejścia. 
Moduł umożliwia selekcję pomiędzy dostępem ipsilateralnym a kontralateralnym.

20. Moduł embolizacji obwodowej

Zapewnia możliwość ćwiczenia na wielu anatomiach pacjenta i scenariuszach wymagających embolizacji. Takich jak tętniak nerkowy, przetoka tętniczo-żylna, embolizacja tętnicy biodrowej wewnętrznej (pre-EVAR), Typ II (post EVAR), embolizacja przecieków i krwawienie z przewodu pokarmowego. Moduł zapewnia wybór powszechnych materiałów do embolizacji takich jak mikrozwoje (microcoils) i makrozwoje oraz cząstki PVA, dostarczane poprzez mikrocewnik lub cewnik angiograficzny do docelowego miejsca. Moduł zawiera śródoperacyjne komplikacje takie jak migracje zwoju, perforacje czy skurcz.
 

21. Moduł działania w obrębie nerek 

Umożliwia lekarzom trenowanie angioplastyki nerkowej oraz procedury stentowe do diagnostyki oraz leczenia stenozy tętnicy nerkowej używając podejścia zarówno wstecznego ramiennego jak i wstępującego udowego. Podczas symulacji procedury, pomiar wewnątrztętniczego ciśnienia oraz gradientu może być wykorzystane do uzupełniania danych przedstawionych na obrazie radiograficznym w celu określenia hemodynamicznego znaczenia zwężenia.

22. Moduł interwencji w tętnicy udowej powierzchownej (SFA) 

Moduł ten zapewnia podstawowy trening leczenia wewnątrznaczyniowego chorób tętnicy obwodowej skupiony na tętnicy udowej wspólnej i tętnicy udowej powierzchownej. 

Moduł zapewnia praktykę w następujących sytuacjach: 
- przeprowadzenie diagnostycznej angiografii 
- technika wstępująca lub zstępująca 
- przeprowadzenie angioplastyki i stentowania 
- wybór leków umożliwia kontrolowanie zmian hemodynamicznych i koagulacji 
- przypadki zamieszczone w module prezentują różnorodne anatomie, zawierające różne kąty rozwidleń aorty jak również różnorodną lokalizację stenozy ( odcinek bliższy SFA, odcinek środkowy SFA, odcinek dystalny SFA) jego stopień i długość. 

Podczas procedury ćwiczący może napotkać komplikacje takie jak dysekcja czy perforacja, które mogą być leczone za pomocą konwencjonalnych technik. Alternatywnie, wykładowca może zaskoczyć ćwiczącego i uruchomić komplikacje zdalnie.

23. Moduł TEVAR (naprawa tętniaka naczyniowego) 

Umożliwia ćwiczenie wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaka w klatce piersiowej (TEVAR) używając systemu stentografu i balonika. Anatomia pacjenta zawiera różne rozmiary i lokalizacje tętniaków oraz ich przekrojów. Symulowane komplikacje zawierają wewnętrzny przeciek, który może być rozwiązany za pomocą napełnienia balonu lub rozszerzenia stentgraftu.

24. Zaawansowany moduł TEVAR- wkrótce 

25. Moduł nakłucia przezprzegrodowego 

Moduł zapewnia praktykę dostępu do lewego przedsionka poprzez przegrodę międzyprzedsionkową (zagłębienie owalne), używając poprawnej i bezpiecznej technik nakłucia pod nadzorem fluoroskopu i echokardiografu. Podczas symulacji, zagrażające życiu komplikacje takie jak wysięk osierdziowy czy nakłucie aorty muszą być uwzględniane. Anatomie pacjenta różnią się zatoką wieńcową, prawym przedsionkiem i aortą oraz rozmiarem zgłębienia owalnego, sztywnością i położeniem. 

Symulowane etapy i składniki proceduralne: 
1. identyfikacja zagłębienia owalnego używając jednej z następujących technik: 
a. HIS i pozycjonowanie cewników zatoki wieńcowej (EP) 
b. umieszczenie cewnika pigtail 
c. naprowadzanie ultrasonograficzne za pomocą TEE ( echokardiogramu przezprzełykowego) lub ICE ( echokardiografia wewnątrzsercowa) 
2. bezpieczne i poprawne umieszczenie cewnika przezprzegrodowego oraz orientacja względem zagłębienia owalnego 
3. tenting 
4. nakłucie 
5. podpieranie? osłony przezprzegrodowej i pozycjonowanie w lewym przedsionku 
6. wyświetlanie ciśnienia wewnątrzsercowego, aby zweryfikować położenie igły 

Echokardiografia (UNIKALNE CECHY SIMBIONIX): 
- korzystanie z klinicznych uchwytów ICE umożliwia trenowanie pozycjonowania cewnika ICE przy pomocy fluoroskopu oraz przeglądanie standardowego widoku w czasie rzeczywistym 
- zapewnia realistyczną wizualizację struktur serca, urządzeń przezprzegrodowych i igły podczas procedury 
- wstępnie ustalony widok umożliwia naukę ultrasonograficznej wizualizacji struktur serca w standardowym widoku ICE/TEE 
- zawiera zaawansowane funkcje echa: kolory w sepii, widok przekroju poprzecznego, oznaczenie komór i naczyń oraz zatrzymywanie i szybki podgląd obrazu 

Samouczek prowadzi ćwiczącego przez proceduralne kroki symulacji nakłuć przezkomorowych korzystając z echokardiografii ICE. 
Umożliwia lekarzom ćwiczenie poprawnych i bezpiecznych kroków procedury samodzielnie, tak jakby wykładowca stał obok, zawiera instrukcję krok po kroku, obrazy procedur klinicznych oraz wyświetlane na ekranie kolorowe pomoce wizualne.

26. Moduł urazowy 

Moduł zawiera scenariusze ratownicze dla lekarzy umożliwiające ćwiczenie technik ratunkowego umieszczania balonu wewnątrz aorty (REBOA) oraz urazowych scenariuszy embolizacji. 

REBOA jest nową techniką ratującą życie używaną przez chirurgów urazowych oraz zespoły ratownicze do kontroli krwawienia z klatki piersiowej, brzucha oraz urazów miednicy. Obejmuje on szybkie umieszczanie cewnika w tętnicy udowej, manewrowanie nim w aorcie oraz nadmuchiwanie baloniku na zakończeniu cewnika. Zatrzymuje przepływ krwi ponad balonem, zasadniczo powstrzymując jakiekolwiek krwawienie, a także zatrzymując wszystkie przepływy krwi obwodowe do balonu. 
Jest to czasowy zabieg ratujący życie i umożliwiający przeniesienie pacjenta z miejsca zdarzenia do sali operacyjnej lub angiograficznej. 

Kroki procedury zawierają: 
- uzyskanie dostępu tętniczego poprzez tętnicę udową wspólną 
- pozycjonowanie prowadnicy w aorcie 
- umieszczenie osłony w pożądanym miejscu w aorcie 
- umieszczenie zgodnego balonu powyżej osłony 
- nadmuchanie balonu aby zatrzymać przepływ krwi 

Przypadki embolizacji w tym module umożliwiają ćwiczenie zawijanych technik tamowania krwawienia. Ustawienia symulacji oferują szeroki wybór narzędzi (prowadnice cewników, cewniki diagnostyczne, mikrocewniki, przewody i zwoje) aby umożliwić doskonalenie umiejętności proceduralnych, które obejmują: 
- przeprowadzanie ogólnej, nieselektywnej angiografii 
- selektywne cewnikowanie naczynia rozgałęzionego prowadzącego do miejsca zatorowego 
- dostarczanie zwojów do miejsca embolizacji 

Podczas przypadku ćwiczący może napotkać komplikacje, takie jak migracja zwojów i perforacja. 

Grupa docelowa REBOA: 
- starszy rezydent chirurgii ogólnej 
- rezydenci medycyny ratunkowej 
- rezydenci chirurgii naczyniowej 
- chirurdzy urazowi 
- ratownicy medyczni 
- pielęgniarki ratunkowe 

Przypadki embolizacji: 
- radiolodzy interwencyjni 

Cele szkolenia: 
- nauka podstawowych umiejętności wewnątrznaczyniowych dla personelu ratunkowego i urazowego 
- indywidualny trening nauki kroków procedury i rozwijanie umiejętności proceduralnych REBOA 
- trening drużynowy umożliwiający ćwiczenie komunikacji pomiędzy personelem

*Możliwość osobnego dokupienia poszczególnych modułów