Simbionix U/S MENTOR zestaw podstawowy z 1 modułem i fantomem kobiety

 • Kod: SX USM-1M-WOM
 • Poleć produkt

U/S MENTOR™

Multidyscyplinarne rozwiązanie dla treningu ultrasonografii. U/S Mentor oferuje wysokiej jakości medyczny symulator do treningu badań ultrasonograficznych oraz interwencyjnych.U/S Mentor oferuje multidyscyplinarne, realistyczne praktyczne szkolenie dla stale rozrastającego się  zastosowania badań USG w medycynie szczególnie w punkcie opieki (POC). Zapewnia to rezydentom i praktykującym lekarzom możliwość zdobywania i doskonalenia ich umiejętności w dziedzinie ultrasonografii na różnorodnych wirtualnych pacjentach. Symulator jest zaprojektowany do zapewnienia optymalnego środowiska edukacyjnego w celu osiągania wyższego poziomu kompetencji.

 

Platforma U/S Mentor

Symulator U/S Mentor łączy realistyczny męski/ żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz realistycznym wirtualnym pacjentem do ćwiczenia obrazowania oraz diagnostyki różnorodnych anatomii i patologii.Trening na symulatorze zapewnia realistyczne doświadczenie, użycie emulowanych (naśladujących) sond ultrasonograficznych do zabiegów przezklatkowych, przezbrzusznych, przezprzełykowych i przezpochwowych.Platforma zawiera innowacyjny komputer ,,all-in-one” z dużym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo dla wygody użytkownika jest dołączona bezprzewodowa klawiatura, myszka oraz pedał nożny.

 

Cechy i korzyści

Oferują realistyczne wykonywanie ultrasonografii oraz obiektywną ocenę.U/S Mentor zapewnia środowisko edukacyjne i kliniczne dla wszechstronnego treningu protokołów badania ultrasonograficznego.

 • elegancka, modularna platforma umożliwia zarówno konfigurację komputerów stacjonarnych i laptopów
 • realistyczny, namacalny manekin może być zmieniany podczas ciągłego szkolenia
 • realistyczny przełącznik sondy dla  natychmiastowego zamiennego podejścia: TTE/TEE, TAS/TVS
 • realistyczny zestaw obrazów z ultrasonografii, prezentujących wspólne cechy ultrasonograficzne i artefakty
 • podstawowe i zaawansowane narzędzia oraz kontrolki obrazu są swobodnie dostępne
 • zaawansowane narzędzia diagnostyczne są do dyspozycji użytkownika: Doppler w kolorze, CW, PW, M-mode, pomiary i więcej
 • realistyczna anatomia fizjologii i patologii oferuje zróżnicowany zakres normalnych i nieprawidłowych scenariuszy
 • szkolenie w pełnym zakresie rzeczywistej procedury: rozpoczęcie od przypadłości  pacjenta i wyników badań lab., do badania i dokumentacji, wraz z interpretacją kliniczną i raportowaniem wyników
 • zadania proceduralne oraz ,,zadania proceduralne krok po kroku” stwarzają możliwość samouczenia i zaoszczędzenia cennego czasu
 • zaawansowane środowisko edukacyjne optymalizuje indywidualną krzywą uczenia, oferując zewnętrzne wizualizacje, etykiety anatomiczne, tutoriale, natychmiastowy feedback z ćwiczenia i więcej
 • unikalne cechy Poziomu Przypadku oferuje kreowanie różnorodnych scenariuszy używając pojedynczego przypadku, dostosowując w ten sposób złożoność diagnostyczną do poziomu zaawansowania uczących się
 • przechwytywanie dokładności i skuteczności pomiarów, analizy obrazów itp., wspiera monitorowanie postępu przez ćwiczącego (self-monitoring)
 • zarówno umiejętności techniczne jak i interpretacja diagnostyczna są praktykowane, ocenianie i raportowane
 • unikalny system oceniania treningu- MentorLearn oferuje zwiększone możliwości dla ćwiczących i zarządzających szkoleniami, w tym monitorowanie postępów, ustawianie poziomów, dostęp zdalny oraz różnorodne interfejsy symulatora.

Biblioteka modułów U/S Mentor

Platforma symulatora zaprogramowanego dla różnorodnych specjalności zawiera ciągle rozwijającą się bibliotekę modułów.System 3D współpracując z ekspertami medycznymi w celu ciągłego dodawania modułów szkoleniowych związanych z badaniami i procedurami ultrasonograficznymi. Wszystkie modułu zawierają wirtualnego pacjenta bazującego na rzeczywistych pacjentach z różnorodnymi patologiami, nieprawidłowościami i anatomią.Moduł nauczania zawiera program treningowy badań ultrasonograficznych wykonywanych przez radiologów, internistów, lekarzy medycyny ratunkowej, ginekologów i położników.U/S Mentor jest jedynym symulatorem treningowym oferującym moduły treningowe używając prawdziwych skanów ultrasonograficznych oraz modułów opartych na pełnej symulacji wirtualnej rzeczywistości.

Moduły wirtualnej rzeczywistości

Rozległa biblioteka modułów wirtualnej rzeczywistości oferuje ćwiczącym wszechstronne środowisko edukacyjne zawierające realistyczne anatomię, zaawansowane narzędzia diagnostyczne, pełną ocenę skuteczności i inne.Trening zawiera Umiejętności proceduralne krok po kroku oraz diagnostykę różnorodnych zdrowych i nieprawidłowych przypadków.

Skoncentrowane kliniczne scenariusze

Moduły te zawierają prawdziwe obrazy ultrasonograficzne wykonane przez ekspertów medycznych. Skoncentrowane środowisko diagnostyczne zapewnia ćwiczącym możliwość do poprawy  wiedzy diagnostycznej różnorodnych patologii, od popularnych przypadków do rzadkich nieprawidłowości.

Biblioteka modułów zawiera:

Dostępne moduły do wyboru*:

1. Moduł podstawowych umiejętności ultrasonografii

Unikalny model zaprojektowany aby rozwijać ultrasonograficzne umiejętności psychomotoryczne i możliwości uzyskiwania obrazów ultrasonograficznych. Moduł zawiera 3 różne zadania mające na celu poprawę koordynacji oko-ręka i kontroli obrazu ultrasonograficznego. Celem tego innowacyjnego modułu jest pomoc w opanowaniu bazowych umiejętności ultrasonograficznych, które są podstawą dla różnych badań i technik ultrasonograficznych.

2.  Moduł echokardiografii przyłóżkowej  

Moduł echokardiografii przyłóżkowej zawiera wszechstronny trening badania serca przeprowadzany w miejscu opieki na SORze, intensywnej terapii, pulmunologii czy specjalizacji chirurgicznej. Moduł składa się z 10 różnych zadań i klinicznych przypadków do nauki oraz ćwiczenia uzyskiwania standardowego widoku, dokumentacji i raportowania w klinicznym środowisku z różnymi, wirtualnymi pacjentami. Dodatkowo, moduł zawiera materiały dydaktyczne takie jak filmy z instrukcjami dotyczącymi aktualnych badań ultrasonograficznych, wskazujących różne patologie.

3. Moduł zaawansowanego echo

Zadania proceduralne wraz z kompletnymi klinicznymi przypadkami są dostępne do uczenia się oraz praktyki echokardiografii katki piersiowej (TTE) i oceny, np. przeprowadzania diagnostyki anomalii sercowo - naczyniowych. Moduł wspiera dogłębne szkolenie przy użyciu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych takich jak badanie dopplerowskie ciągłe (CW), badanie dopplerowskie pulsacyjne (PW), tryb M oraz liczne pomiary, a wraz z nimi automatyczne obliczenia.
Kliniczne przypadki oferują zarówno pediatrycznych jak i dorosłych pacjentów na różnych poziomach złożoności diagnostycznej. Każdy przypadek zapewnia nieograniczone możliwości skanowania, dokumentacji i diagnozy funkcji skurczowych i rozkurczowych, szacowania hemodynamiki, oceny przepływu przez zastawki oraz potencjalnych nieprawidłowości strukturalnych. Ocenę skuteczności umożliwia odpowiedź zwrotna, zawarta w protokole o przeprowadzonym zabiegu, dokładności różnych pomiarów oraz adekwatności zdiagnozowanych wyników klinicznych.

4. Moduł TEE

Moduł echokardiografii przezprzełykowej TEE jest zaprojektowany do zapewnienia narzędzia do samokształcenia przy użyciu prawdziwej sondy.
Moduł składa się z 12 różnych zadańn oraz przypadków, aby umożliwić naukę i ćwiczenie uzyskiwania obrazu i klinicznego raportowania w pełnym klinicznym środowisku. Trzy zadania zawierają instrukcje krok po kroku, bazujące na opublikowanych protokołach dla kardiologii, intensywnej opieki i lekarzy urazowych. Te zadania proceduralne z instruktażem mają pomóc ćwiczącym zapoznać się z protokołami obrazowania, czyniąc możliwym właściwe uchwycenie pożądanych standardowych widoków i rozpoznanie odpowiedniej anatomii prawidłowej. Przypadki kliniczne zawierają patologie zastawek, wrodzone wady oraz migotanie przedsionków.
Ten moduł zawiera zaawansowane metody pomiaru i obrazowania takie jak tryb M (M-mode), badanie dopplerowskie pulsacyjne oraz ciągłe w celu ilościowej oceny hemodynamicznej. 

5. Moduł eFAST i RUSH

Moduł eFAST i RUSH zawierają praktyczne zadania oraz przypadki, a także kompleksowe pomoce edukacyjne. Środowisko treningowe zapewnia wysoce realistyczne ustawienia dla kompletnych protokołów eFAST i RUSH. Moduły te umożliwiają obrazowanie organów klatki piersiowej i brzucha oraz zawierają opcję dostosowania rozległości urazów prezentowanych patologii w każdym przypadku. Moduł zawiera 11 różnych zadań pediatrycznych/dorosłych dla nauki i ćwiczenia standardowego uzyskiwania obrazu, dokumentowania wraz z raportami w środowisku klinicznym.

6. Moduł jamy brzusznej

Moduł zapewnia praktykę w wykonywaniu pełnego badania wszystkich wewnętrznych organów jamu brzusznej. Przypadki pacjenta zawierają najczęstsze scenariusze przeprowadzone przez lekarzy, radiologów, lekarzy urazowych i na intensywnej terapii.
Moduł zawiera 8 przypadków zarówno dorosłych i pediatrycznych, a także możliwość dostosowania rozległości zdarzeń w każdym przypadku. 

7. Moduł podstawowej ultrasonografia przezpochwowej

Lekarze oraz technicy elektroradiologii mają możliwość ćwiczenia różnych scenariuszy w rutynowej, ale również urazowej ultrasobografii przezpochwowej. Realistyczna anatomia zawiera prawidłowe anatomiczne zmiany, z kolei patologie posiadają wczesną IUP, ciążę wewnątrzmaciczną, ciążę pozamaciczną, włókniaki, nowotwór jajników, wodniak jajowodu i inne.
Instruktarz procedur krok po kroku oferuje ćwiczącym możliwość nauki samodzielnej, standardowych pozycji w protokołach TVS.

8. Moduł położniczy: pierwszy trymestr

Moduły treningowe U/S Mentor oferują obrazowanie przez brzuch/przezpochwowe prawidłowego płodu, jak i różnych anomalii.
Moduł umożliwia strukturalną ocenę w celu potwierdzenia żywotności, dokładnej oceny wieku ciąży; określenia liczby płodów, kosmówki/owodni, ocenę anomalii chromosomowej oraz całej anatomii. Parametry obejmują MSD, długość ciemieniowo-siedzeniową (CRL), wymiar dwuciemieniowy (BPD), obwód główki (HC) oraz przezierność karkową (NT).
Zaprojektowane zadania proceduralne, różnorodne pomoce edukacyjne oraz wskaźniki wydajności będą optymalizować krzywą uczenia i monitorowanie ścieżki diagnostycznej kompetencji.
** Moduł jest zgodny z wytycznymi oceny I trymestru według wiodących stowarzyszeń ginekologicznych.

9. Moduł położniczy: drugi trymestr

U/S Mentor zapewnia najbardziej realistycznie i wszechstronne środowisko treningowe dla badania ultrasonograficznego. Moduł drugiego trymestru ciąży zawiera poruszający się płód, kompletną ewaluację 20 tygodniowego płodu z prawidłową oraz nieprawidłową anatomią.
Obrazowanie w połowie trymestru przeprowadzane przez ćwiczącego obejmuje ocenę wieku ciąży, aktywność serca, pomiar podstawowych anatomii, wygląd i położenia łożyska, a także inne. Ocena skuteczności przeprowadzanego badania jest wyświetlana po zakończeniu. Moduł obejmuje zadania proceduralne wraz z kompletnymi klinicznymi przypadkami, w tym zawierają pomiary biometryczne i automatyczne obliczenia. Ćwiczący mogą wybrać pomiędzy głowicą przezskórną a przezpochwową, aby w sposób najbardziej optymalny uzyskać obraz.

10.
Moduł neurosonografii płodu

Jest to pierwszy moduł U/S Mentor skupiony na scenariuszach klinicznych.
Ćwiczący mogą użyć głowicę przezskórną i przezpochwową do skanowania prawdziwych obrazów ultrasonograficznych, uzyskiwanie odpowiednich widoków, wykonywanie właściwych pomiarów oraz raportów z badań klinicznych. Sesja szkoleniowa kończy się oceną wyników, która pozwala na samodoskonalenie oraz ocenę kompetencji przeprowadzaną przez instruktora.
Moduł neurosonografii płodu zawiera prawidłowe oraz nieprawidłowe obrazy mózgu płodu i kręgosłupa w różnych okresach ciąży, ze scenariuszami takimi jak uszkodzenie rdzenia kręgowego, zakażenie CMV, zakażenie wirusem Heterotopia i Zika.

11. Moduł echa płodu

Moduł zawiera zarówno Wirtualne Środowisko 3D, jak również przypadki scenariuszy klinicznych. Trening przypadków klinicznych umożliwia ćwiczącym kontrolę pozycji serca, osi, struktury i ocenę rytmu dla zdrowych płodów, ale także tych, które posiadają wrodzone choroby serca. Przypadki wymagają dianozy w różnym wieku ciąży wraz z całkowitą oceną u 20-tygodniowego płodu.
Zmiany w położeniu i ruchach płodu współdziałające wraz ze wzmocnieniem narzędzi diagnostycznych takich jak badanie dopplerowskie ciągłe i pulsacyjne, tryb M (M-mode), biometria serca oraz automatyczne obliczenia, tworzą bardzo realistyczne środowisko szkoleniowe.